Beta OTA Updates/iPad mini/12.1

From The iPhone Wiki
Jump to: navigation, search

iPad mini 2

iPad4,4

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A 098cf9b0f06f5857c30bb09d2d0b7fc0540d660c.zip 2,126,059,613
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 4d5bb027eea58156a09a15aa4fb282f2fc280ed5.zip 329,947,441
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A c849f69c63a06de8328ff7682a0f71d1d3655df4.zip 2,130,851,382
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 9d3403718fd3776fb76f2d52d6e12924073ad56c.zip 357,794,611
12.1 beta 16B5059d Beta 969808bb374ff459ec4dda6e3539becf56df9ece.zip 245,307,821
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A 8f0100f96c358e87fc3e1dbc54612a9a3aba9970.zip 2,128,197,260
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta c4e91d345f3904f47d5c0561d8a903a7bbb06acc.zip 344,210,720
12.1 beta 2 16B5068i Beta f519d940c8a1f5a9c779d84082d179b0b4332177.zip 246,568,990
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A b6b835007edd8bed308ce32b33842761e486ee36.zip 2,127,582,069
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 99d662bacea87aeb7daf33a7dbab42cdde480087.zip 345,532,382
12.1 beta 3 16B5077c Beta 3ca52531c3f2a09e813170dd763ce7f537acd62b.zip 173,670,421
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A aad8df69273e6ac4e7d963b837cf48f7285c9865.zip 2,127,597,341
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 5c2be05602f58ac10fb66bbbbb5d9d691e7dab76.zip 345,617,542
12.1 beta 4 16B5084a Beta dbffb0f6d117a34dbf3a6aa291f142c53cff185a.zip 136,893,822

iPad4,5

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A 701c1727b3ec60eb302c6a115547ea1eaccc6ea2.zip 2,146,909,776
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta cf34abdbf8039da28b9b1b6979d27fa956e698e2.zip 329,902,246
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A ff12376efb7de01cbe5dde2db17b4f9f698a3548.zip 2,152,582,383
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 00772898c35488c5e3bc4ae099005d3b9c3d6f74.zip 357,749,070
12.1 beta 16B5059d Beta dbee9fea23d782009a2d937d715f6799569d53f4.zip 245,308,992
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A 60ea63bd2a04dc0bb484dfd43586ca0c25b9215c.zip 2,149,885,775
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 88ab4b217f96ed29bcc02f9305ea86707bd3481d.zip 344,211,763
12.1 beta 2 16B5068i Beta 41d40f7fcbeabf611b71bbfe8e998e20055d3c2e.zip 246,522,797
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A 66d155d980c87f871d34fd92eea98a5456557e92.zip 2,148,008,106
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 8732f8bf13a716ec129a04b2b0029076c60a69b3.zip 345,533,224
12.1 beta 3 16B5077c Beta 6251d09b7c0318e7b8a6e0845276e8dbcf6cdb4d.zip 173,671,433
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A 7c0baa7f7b5e15c660598a6cfffd45fbf295cb1d.zip 2,147,965,629
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 0d36fd29fa2124ea9017ec5b2d0053d3a145ee09.zip 345,619,749
12.1 beta 4 16B5084a Beta 1a23d9bbee27d8822d540508e14bc8377b8b6242.zip 136,895,366

iPad4,6

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A c2616298393c3bd697677836a36ccdd6858373db.zip 2,146,909,780
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 7d49de6472d3c69f2cd0094e8ff958617fa9859b.zip 329,901,900
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A ea7a87e90a1d1436d8f563a97ac5dfa1cc1f8305.zip 2,152,582,381
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 151f981f32347cef8514f76452becd0539a8d939.zip 357,749,463
12.1 beta 16B5059d Beta ce862f6dd2b7762afc852ef9bae1f7a7f308e5b9.zip 245,308,867
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A e26f0d6cc79d071e5959824abb696b104283c1e8.zip 2,149,885,773
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 0a2e25f0920f363c511d720d8b05276c1ce9a8a9.zip 344,211,878
12.1 beta 2 16B5068i Beta c35161ae26736474f6ace66000762f3c6267dc9a.zip 246,522,411
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A c6321c00920b93a8446f838143c382ddd096b15e.zip 2,148,008,102
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 27d1b1660164fac34bc17aa11d6898ff40c9a67f.zip 345,532,248
12.1 beta 3 16B5077c Beta c2b299426ec0f4c8e1fd9e97ff1ce05249af1481.zip 173,672,371
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A ed591be81d5cba1aa359bbf66c0e8d8916a21c70.zip 2,147,965,644
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 9c644cbe9c238b365317ddc1bef39ba145723964.zip 345,619,180
12.1 beta 4 16B5084a Beta 8b71682c8825775eee54349272b800459fbcb52f.zip 136,894,943

iPad mini 3

iPad4,7

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A 0409ad5c224333f5f048ec07dd04813c5b09b0d4.zip 2,161,804,003
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 2d85050b6b2b5c237bb9c847899026f73bcd44d2.zip 356,544,510
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A 00c30e7621db9e4d3e621cbbb83afee2e6d27605.zip 2,166,480,650
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta ee4b85f575bd273fda845fa618af01fa3e431746.zip 385,176,824
12.1 beta 16B5059d Beta 232850bd9b96739e60540a8d6e1d291085a31e57.zip 270,990,339
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A 4e6690e96a8d0747d0e8d2f3fa188e7d9080308e.zip 2,163,822,371
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta eba6dc1e08c2bc081f22482799552e6456829d50.zip 371,135,047
12.1 beta 2 16B5068i Beta dd2cad915bdada0b204278a80fa10651398dde08.zip 271,568,943
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A 574f807c029018b801df7a1dfb4631c3386ae8ed.zip 2,163,041,262
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta ec966f1ee7fd29248fc840a1d8e15b2123c77cc8.zip 372,153,035
12.1 beta 3 16B5077c Beta 81c293d8df4d210f548a1133b0e86dba8aa87a03.zip 175,423,090
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A 90d61314efd19a697b5b7fe70ba30606d4d06652.zip 2,163,152,074
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 4d4b5c69969c30c27bfae7f66f977833bf5c9f9b.zip 372,448,627
12.1 beta 4 16B5084a Beta 3313fda16d085b5e9649fec2b1257c4f8895e84b.zip 138,730,037

iPad4,8

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A 5d986ec709bac1a7a1704e55a213d18672c8950a.zip 2,184,577,701
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 2d37fa5ccc0e105b80392546b4aa62e2fdd81a9e.zip 356,500,239
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A aee2143212fa83563039514c4c256c6f6ff5ac5b.zip 2,188,602,593
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta a9dacec95c4c0ef2b4228beb5cf4ef9abf04c772.zip 385,130,785
12.1 beta 16B5059d Beta 728e74fbc7ea7e56c00509e892f1619a2fa54648.zip 270,991,578
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A df012f9ccf332b5d9fe5291772fcff36f4df4a82.zip 2,185,932,251
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 5e1fc368ec0c29846929148779a6b815aab938d6.zip 371,136,033
12.1 beta 2 16B5068i Beta 72e218105c4aa74eb290ba230ee4ade8abbb75ce.zip 271,523,793
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A 8b3627a1d9c613f753fc15861cdaa59199bcd319.zip 2,185,591,641
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta e27f713479675d68fdae0a9042dd129bd9f0820c.zip 372,154,078
12.1 beta 3 16B5077c Beta a63e4db16bf060d34f1e396d577010ea6bf1dee9.zip 175,424,535
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A bf654d62e4951a49c3cbae451cf6c8e2eed3f51f.zip 2,185,396,080
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta d24e13dd8d01655977a359eaeac3cf6e3d7b641b.zip 372,450,559
12.1 beta 4 16B5084a Beta 9521f2d4b1b0db63f0a11081292372bdfa4b787b.zip 138,731,350

iPad4,9

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A d27c90814ba867a72fc87eb8a83d8a42b96197e3.zip 2,184,577,708
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta a2d3041a8e1cb65b0e8115abbe84392636711877.zip 356,500,189
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A 3a6aed7f7bf271a89b93d45507355476b58f371e.zip 2,188,602,593
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 3d5237843544fc0c1f880ef217e4d783657e5c37.zip 385,131,579
12.1 beta 16B5059d Beta e6068db6aee28ca86baf8cf1d9e15983f5dfdd0d.zip 270,991,596
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A 4787869e45d4fc14c2a1b300a94289d9f0a01b35.zip 2,185,932,263
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta c6996a6a66ebfecd346d8e90a218cefaaec66961.zip 371,135,846
12.1 beta 2 16B5068i Beta ea64b112d6ad7007efd42034d55adb07afc42479.zip 271,523,477
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A 8b3627a1d9c613f753fc15861cdaa59199bcd319.zip 2,185,591,641
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta e27f713479675d68fdae0a9042dd129bd9f0820c.zip 372,154,078
12.1 beta 3 16B5077c Beta a63e4db16bf060d34f1e396d577010ea6bf1dee9.zip 175,424,535
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A cb5d7202deb77bd32f22d65c12623d4067fe15d2.zip 2,185,396,081
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta a6762cbdb72304c39b4a21f3e4573accb45684d6.zip 372,451,037
12.1 beta 4 16B5084a Beta e119cdb48b92baf91c48689827b7871f736698b6.zip 138,730,903

iPad mini 4

iPad5,1

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A 4477081b42b24f09a0b29d2b425e7eef1340d3af.zip 2,163,192,517
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 6dfba04c0bda20df2b43b96b16cad924738427a9.zip 357,932,562
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A 449de2fe9b7650525f153bea2f3aef731ebf9804.zip 2,167,877,190
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta aa15697dcf10e920bbf378f78faf106bc62ef947.zip 386,572,670
12.1 beta 16B5059d Beta 2242bf9469fdc8c5e43dff1a8d8c20ae3aa46343.zip 272,387,562
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A 19ca686b7e841fe4908f7dce2fd51747bdd914a9.zip 2,165,223,330
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta bc0a249c1ccba4ab5f45e71a4c98b75e7bdbb977.zip 372,536,084
12.1 beta 2 16B5068i Beta 770420500be2e8a2846a5c085b6f30eb6f64b49a.zip 272,969,655
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A daeb913148e3681777a9819d7ed9f2e987cbcdb5.zip 2,164,439,425
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 61327e53ad8e598bf9bebb215d7e980b9c665990.zip 373,551,035
12.1 beta 3 16B5077c Beta 19adc417cd8fdc5db5f51538f4dc0ea63a09d189.zip 176,821,702
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A 899eb774b33e61b8950c3029f67bb81a36d73db5.zip 2,164,538,627
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 5403f809ca73cb1395ada838924fc62f5d5bc47c.zip 373,835,797
12.1 beta 4 16B5084a Beta d9fa61979bd697a456ee3844791e83d38a729151.zip 140,116,187

iPad5,2

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date Release Type OTA Download URL File Size
12.1 beta 16B5059d N/A 18 Sep 2018 N/A e091ce277a9112a04f5adc307979d77645302afe.zip 2,190,402,532
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 6efe7a34d25d52a69e1eb620a040e3b931c0b636.zip 357,881,536
12.1 beta 2 16B5068i N/A 2 Oct 2018 N/A fc7acda8ea1a376ebef8922004297874f06644f3.zip 2,195,160,600
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 32ffbf243b679f9c99e90b706219644854cb4175.zip 386,521,166
12.1 beta 16B5059d Beta 7c7343fbb7f77167864533bc9edc38bd9114ef3c.zip 272,335,248
12.1 beta 3 16B5077c N/A 9 Oct 2018 N/A 15fdf73753ae45625af0d74ef8e43341c5b3c71d.zip 2,192,854,096
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta e36b3e7d979cc1bf2a70bd297fe446c4d30f848f.zip 372,482,727
12.1 beta 2 16B5068i Beta 202a74e9915a099381a0faeed466a680e7e0c8c4.zip 272,918,200
12.1 beta 4 16B5084a N/A 15 Oct 2018 N/A 00a86864f13520f587d02353dd2a3e2495c8a6ba.zip 2,194,105,396
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta d8669d63c429ff7a90badbd468324100960da645.zip 373,499,683
12.1 beta 3 16B5077c Beta 9680d1cd272913d3fb42cb0dc5fafcab4f7b9028.zip 176,768,347
12.1 beta 5 16B5089b N/A 22 Oct 2018 N/A 70a716c5245348b2b8f763477e6ee862216efb6c.zip 2,194,085,572
Beta
12.0 beta 12 16A5366a Beta 933035bb201df5e33ad7340c2ee6a1968c0aff82.zip 373,784,122
12.1 beta 4 16B5084a Beta 14cd8995daf3f31e18b88f2c9c0a62b705f5402f.zip 140,064,805